Warsztaty terapii w nowym miejscu

Warsztaty terapii w nowym miejscu

Pracownie ceramiczna, krawiecka czy techniczna znajdują się w nowej siedzibie Fundacji Arkadia. Budynki dla organizacji zajmującej się pomocą niepełnosprawnym zmodernizowało i wyposażyło miasto za około 4 mln zł. Uroczyste otwarcie nastąpiło we wtorek, 23 maja 2017 r.

- To miejsce było kiedyś bardzo smutne. Od kilku lat jako miasto zaczęliśmy budynki na ul. Skłodowskiej-Curie przejmować i organizować nowe warunki. Będzie się tu mieścił Środowiskowy Dom Pomocy i warsztat terapii zajęciowej. Powstał też 50-metrowy budynek do wypalania ceramiki. W jednym z budynków jest jeszcze ciekawy system podwieszanych wind, który umożliwia transport osobom niepełnosprawnym – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski. Życzę udanego wykorzystania obiektów, aby to miejsce było dobre i przynosiło jak najwięcej radości uczestnikom, oczywiście również pomyślności Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia. Mam nadzieję na dalsze lata współpracy. Wszystkiego najlepszego w nowym miejscu.

Nowa siedziba Fundacji Arkadia będzie się mieścić przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 82-84, obok Zespołu Usług Społecznych. Mieścić się tu będzie Środowiskowy Dom Pomocy dla osób głęboko upośledzonych umysłowo oraz warsztaty terapii zajęciowej, które wcześniej były prowadzone przy ulicy Młyńskiej 2-4 na Podgórzu.

Opieką w Środowiskowym Domu Pomocy objęte są dorosłe osoby głęboko niepełnosprawne, które nie rokują szansy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. Nowa lokalizacja ułatwi ich rehabilitację społeczną i będzie istotnym wsparciem dla ich rodziców i opiekunów.

- Chcę podzielić się moim osobistym doświadczeniem. Realizacja tej inwestycji wspólnie z Urzędem Miasta Toruniu i Wydziałem Inwestycji i Remontów to była czysta przyjemnośćpowiedział Jan Młynarczyk, prezes Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. – Oprócz budynku warsztatu terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, który będziemy otwierać na przełomie września i października, jest pewna bardzo ważna dodana wartość. A mianowicie warsztat terapii zajęciowej wyprowadził się z ulicy Młyńskiej i mamy możliwość zrealizowania planów, które rozpoczęliśmy wcześniej, ale teraz  nareszcie znalazły miejsce: mieszkań treningowych, agencji zatrudnienia wspomaganego i nowego przedsięwzięcie, czyli podmiotu ekonomii społecznej  w formie spółki z o.o. non profit – Arkadia Non Profit, która będzie robiła porządki. Dzięki temu, że miasto zainwestowało pieniądze i wysiłek, będziemy w stanie prowadzić równolegle pięć prężnych ośrodków. Za to wszystko bardzo dziękujemy. Myślę, że Toruń będzie w skali kraju przykładem kompleksowego zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

W 1998 roku Gmina Miasta Toruń przekazała Fundacji "Arkadia" nieruchomość, na bazie której przez dwa lata realizowany było Program Wprowadzający w Rehabilitację Zawodową Osoby Niepełnosprawne Intelektualnie. Program ten stanowił etap wstępny do otwartego w 2001 r. warsztatu Terapii Zajęciowej „Arkadia”, do którego obecnie uczęszcza 55 osób z  Torunia i okolicznych gmin. To największy warsztat w Toruniu. Składa się z 11 pracowni tematycznych, m.in. ceramicznej, krawieckiej i technicznej. "Arkadia" organizuje liczne kiermasze, na których wystawia produkty wytworzone przez uczestników.

Prace w nowej siedzibie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie prowadziła wyłoniona w przetargu firma BUD-EKO z Torunia. Trwały one od grudnia 2015 do stycznia 2017 r. Ich koszt to ponad 3,1 mln zł brutto. Zakres robót obejmował przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących obiektów i wybudowanie wypalarni ceramiki dla potrzeb warsztatów, wykonanie wszelkich instalacji i zagospodarowanie terenu. Objęło ono nawierzchnie z kostki, chodniki z warstwy żwirowo-gliniastej, ogrodzenie, oświetlenie, ustawienie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenia zieleni.

Natomiast w dawnej siedzibie przy ul. Młyńskiej zostanie zorganizowane biuro zatrudnienia wspomaganego, mieszkania chronione dla niepełnosprawnych i mieszkanie treningowe, w którym osoby niesprawne intelektualnie będą przebywać okresowo, zwiększając swoje umiejętności funkcjonowania bez wsparcia rodziny. Biuro zatrudnienia wspomaganego zajmować się będzie poszukiwaniem pracy dla osób niepełnosprawnych.


Działalność statutową Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” rozpoczęła w 1994 r. Głównym celem działalności fundacji stała się pomoc w realizacji zadań statutowych Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 26 w Toruniu. W 1996 r. rodzice uczniów uczęszczających do tej szkoły utworzyli Stowarzyszenie na Rzecz Utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Stowarzyszenie zwróciło się do Fundacji z prośba o pomoc w utworzeniu i prowadzeniu takiej placówki, która pozwoliłaby na wypełnienie luki w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki przychylności władz Torunia, Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” udało się pozyskać nieruchomość przy ul. Młyńskiej 2-4 w Toruniu (w skład której wchodzą dwa budynki), gdzie 30 kwietnia 1999 r. rozpoczął działalność Ośrodek Terapii Zajęciowej finansowany w całości ze środków Gminy Miasta Toruń. W tym czasie na zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne do Ośrodka uczęszczało 20 podopiecznych – absolwentów SPS Nr 26. Równocześnie Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” wystąpiła z wnioskiem do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o utworzenie (rozszerzenie) i finansowanie działalności Ośrodka. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisaniu stosownych umów i niewielkiej adaptacji nieruchomości przy ul. Młyńskiej 2-4, 1 stycznia 2001 r. rozpoczął (kontynuował działalność ośrodka) działalność Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”. Na zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne w ośmiu pracowniach tematycznych zaczęło uczęszczać 40 podopiecznych niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Od 15 grudnia 2003 r. poszerzono działalność warsztatu o kolejne dwie pracownie i grono uczestników powiększyło się do 50 podopiecznych. 1 listopada 2007 r. w WTZ „ARKADIA” uruchomiona została jeszcze jedna pracownia i grono uczestników liczy 55 osób. Rehabilitacja społeczna i zawodowa jest prowadzona w jedenastu pracowniach tematycznych pod okiem wykwalifikowanej i kadry instruktorskiej. 10 stycznia 2005 r. - decyzją Krajowego Rejestru Sądowego - Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA” nadano status: Organizacji Pożytku Publicznego.

Data publikacji: 2017-05-23