Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.) podstawowym celem działania Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest ochrona praw i interesów konsumentów.

Dane teleadresowe:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Toruniu mieści w budynku Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów jest czynne od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30.


Do zadań rzecznika należy przede wszystkim:

  • zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa, informacji oraz innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
  • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  • współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz instytucjami i organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów.

Rzecznik posiada kompetencje doradcze i procesowe, natomiast nie posiada kompetencji kontrolnych ani władczych. W tym zakresie rzecznik współdziała z odpowiednimi instytucjami i organami m.in. inspekcją handlową, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta.


Organizacja Pracy Miejskiego Rzecznika Konsumentów

Swoje zadania rzecznik wykonuje w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia. Obecnie Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów kieruje Bożena Sawicka.

Rzecznik przyjmuje zgłoszenia od konsumentów zarówno osobiście, jak i telefonicznie. Wnoszone sprawy są rejestrowane w podziale na porady i informacje oraz interwencje. W przypadku podejmowania interwencji, konsument składa stosowny wniosek. Interwencje są monitorowane co do terminu załatwienia sprawy, a w przypadku braku odpowiedzi monitowane. W przypadku uporczywego uchylania się od odpowiedzi, rzecznik korzysta z możliwości wnioskowania do sądu o ukaranie przedsiębiorcy karą przewidzianą w art. 42 ust. 4 w związku z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.


Wzory pism w sprawach konsumenckich:


Sprawozdania z działalności MRzK


KONSUMENCIE! SPRAWDŹ, GDZIE ZNAJDZIESZ POMOC